Books, Book Chapters


Médiaretorika. Magyar Mercurius: Budapest, 2012.

Új retorika. Közélet, kommunikáció, kampány. Pozsony: Kalligram, 2009.

Aczél Petra–Bencze Lóránt 2007. Hatékonyság és meggyőzés a kommunikációban. Budapest: L’Harmattan. 2., 6., 19., 23. fejezetek. 

Adamik Tamás–A. Jászó Anna–Aczél Petra. Retorika. Budapest: Osiris Kiadó. 2004. 253-427.

Bencze Lóránt–L. Aczél Petra Mikor, miért, kinek, hogyan. II./I.-II. A hét szabad művészet könyvtára. Budapest: Corvinus. 2001. 49-58, 265-330.

Retorika. A szóból épült gondolat. Budapest: Krónika Nova Kiadó. 2001.

 

Articles

In English

2012

Mediarhetoric: Complex Visual Literacy. In: Benedek, András – Nyíri, Kristóf: The Iconic Turn in Education (series VISUAL LEARNING vol. 2.). Frankfurt: Peter Lang, 2012: 67–84.
 

2011

Enchanting Bewilderment. Concerns of Visual Rhetoric. In: Benedek, András –Nyíri, Kristóf (eds.): Images in Language: Metaphors and Metamorphoses (series VISUAL LEARNING, vol. 1), Frankfurt: Peter Lang, 2011: 85–99.


2010

Rhetoric of consuming new media. Rhetorical strategies of searching non linear contents, In: Da Silva, Augusto Soares et al (eds.): Comunicação, Cognição e Media 1-2. Braga: Aletheia. 2010: 645–655.

Mystory in Myspace. Rhetoric of Memory in New Media. In: Aljas, Agnes et al (eds.): Transforming Culture in the Digital Age (E-book). Tartu: Estonian National Museum. 2010: 155–161. http://dspace.utlib.ee

Presence of the Non-Existent. Challenges Faced by the Study and Teaching of Rhetoric and Rhetorical Argumentation. In: Bakó Rozália – Horváth Gizella (eds.): Argumentor. Cluj-Napoca: Transylvanian Museum Society. 2010: 3–16.
 

2008

Dialogue as Rhetoric of Deliberation in the Public Sphere. In: Antal Éva, Czeglédi Csaba (eds.). Eger Journal of English Studies. Vol. VIII. 2008: 143–153.

Development of Communication Strategies of Civil Organisations. In: Ráczné dr. Horváth Ágnes (szerk.): Civil szervezetek a képviseleti demokráciákban. Civil Organisations as the Building Elements of European Participative Democracy. Eger: Active European Citizenship-Lyceum Pro Scientiis Alapítvány. 2008: 75–85.
 

2006

Winning with Words. An Argumentative and Rhetoric Approach to Persuasion in Mass Communication. In: Antal, Éva – Czeglédi, Csaba (eds.): Eger Journal of English Studies vol. VI. 2006: 35–47.

 

In Hungarian

 

2012

A hokedli. Dialógus és retorika. In: Bajnok Andrea et al (szerk.): A kommunikatív állapot. Diszciplináris rekonstrukciók. Horányi Özséb 70. születésnapjára. Budapest: Typotex. 324–329.

 

2011

Újmédia, hír, retorika. In: Martin József – Széchenyi Ágnes (szerk.): Klió és a médiagalaxis. Tanulmányok a 70 éves Buzinkay Géza tiszteletére. Budapest: Corvina. 2011: 9–21.
 

2010

A retorikai horizont. In: Radvánszky Anikó: Retorika – Irodalom – Poétika. Piliscsaba: Pázmány Péter Katolikus Egyetem, BTK. 74–87. (Lektorálás is) Attitüd, Kenneth Burke, enthüméma, hitelesség, kampány, kommunikáció, kommunikációelmélet, meggyőzés, meggyőző kommunikáció, médiaretorika. In: Adamik Tamás (főszerk.): Retorikai lexikon. Pozsony: Kalligram. 2010.

Világtalan hír. Retorikai felvetések műfajról, objektivitásról, újmédia-hírszövegről. Vigilia 2010/11. 75.évf.: 805–813. www.vigilia.hu
Milyen ez a kép? In: Korpics Márta – Wildmann János: Vallások és egyházak az egyesült Európában. Budapest: Typotex. 2010: 285–293.

On-lények: az újmédia szerepe a (gyermek)kultúra átalakulásában. A nemlineáris tartalmak retorikája. In: Gabos Erika (szerk.): A média hatása a gyermekekre és fiatalokra V. Kobak Könyvsorozat. Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület. 2010: 251–261. http://www.medianyelv.com/index.php?option=com_content&view=category&id=27&Itemid=60

 

2009

Korlátok és gátlások. Olvadó határok az újmédia-kommunikációban. In: H. Varga Gyula (szerk.): Tanulmányok a kommunikációtudomány köréből. A médianyelv bulvárosodása. Eger: Líceum Kiadó. 2009.

Meggyőző kommunikáció. A tervezés, az üzenet, a kód és a hatás retorikája. In: Simigné Fenyő Sarolta (szerk.): A meggyőzéstől a manipulációig. Miskolc: Miskolci Egyetemi Kiadó. 2009: 15–32.

On-lények digi-léte? Médiakultúra a XXI. században – Gondolatok a médiahatások változásairól. In: Mester és tanítvány, „Behálózva” 2009/22: 32–44.

 

2008

Akumen, Aplifikáció, Definíció, Elízió, Entiméma, Szinizézis, Epexegézis, Permisszió. In: Szahtmári István (főszerk.): Alakzatlexikon. A retorikai és stilisztikai alakzatok kézikönyve. Budapest: Tinta Kiadó. 2008.

Minta és mód. Adalékok a modern retorikai műfajelmélethez. In: Déri Balázs (szerk.): Oratoris officium. Tanulmányok a hetvenéves Adamik Tamás tiszteletére. Budapest: L’Harmattan – ELTE BTK. Latin Nyelvi és Irodalmi Tanszék. 17–22.

Mi azonban. In: Vigilia 2008/9. 73. évf: 642–653.

Próbaidő – Gondolatok a populáris médiaüzenetek családképéről. In: Embertárs 2008/2., VI. évf. 2. szám: 138–144.
Mi, a média. In: Balázs Géza – Varga Gyula (szerk.): Káros médiatartalmak. Eger: Liceum Kiadó – DUE. 2008: 81–87.

 

2007

A hatás formája – a forma hatása, 2. A hatalom kommunikációja, 3. Kódok. In: Varga Gyula (szerk.): Kommunikáció és szövegkutatás. Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Nova series tom. XXXIV. Eger, 2007: 19–29, 163–170, 183–185.

A hír mint értékrend-reprezentáció. In: Andok Mónika (szerk.): A médiahír mint rítus. Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Nova series tom. XXXIV. 2007: 32–44

A nem. Igen vagy nem? Gender-különbségek retorikai és szociálpszichológiai megközelítésben. In: A. Jászó Anna – Aczél Petra (szerk.): A memória és a szónoki beszéd. Budapest: Trezor Kiadó. 2007: 59–73.

A befolyásolás eszközei és folyamatai a tervezett kommunikációban. In: Heltai Pál (szerk.): Nyelvi modernizáció. MANYE vol. 3. Szent István Egyetem: Pécs – Gödöllő. 2007: 307–312.

 

2006

A meggyőzés mint a kommunikáció működési elve: fogalmak, elméletek, hatások. In: Kontextus-Filológia-Kultúra. Nemzetközi tudományos konferencia-kötet. Besztercebánya – Eger. 2006: 13–26.

Logikusan dialektikus, retorikusan logikus: az érvelés „átmeneti” értelmezései. In: A. Jászó Anna – Aczél Petra (szerk.): A prózaritmus és a szónoki beszéd. Budapest: Trezor Kiadó. 2006: 79–89. 

Az érvelés szemiotikája. In: Balázs Géza – H. Varga Gyula (szerk.): Társadalom és jelek. Társadalomkutatók a szemiotikai perspektívákról. Magyar Szemiotikai Tanulmányok 10-11.  Eger: Líceum Kiadó. 2006: 66–73. 

A formálás logikája – a logika formája. In: Mártonfi Attila – Papp Kornélia – Slíz Mariann (szerk.): 101 írás Pusztai Ferenc tiszteletére. Budapest: Argumentum Kiadó. 2006: 533–42.

Szóba zárt hatalom. In: Tordainé Vida Katalin (szerk.): Ifjúság, munka, kultúra. VJRKTF-Print-Kom 2000. Esztergom. 2006: 207–220.
Tudni meg győzni. In: Kommunikáció a Kárpát-medencében. Magyar Asszonyok Érdekszövetsége. Budapest. 2006: 75–85.

 

2005

Szóerő. A retorikai kutatás új irányairól. http://communicatio.hu/mktt/keret.htm
Nyelv és logika. In: Alabán Ferenc (szerk.): Irodalmi és nyelvi kölcsönhatások az integráció folyamatában. Konferenciakötet. Besztercebánya. 2005: 231–241.

Retorika és meggyőzés. In: Pintér András – Trupka Zoltán (szerk.): A démonok köztünk vannak. Szabadművelődési fóliánsok 3. KJF, Székesfehérvár, 2005. 90–101.

 

2004

A retorikai kommunikáció – a retorikai szituáció. In: Galgóczi László – Vass László (szerk.): Stílus és anyanyelv. A pedagógusképzés kiskönyvtára 3. Szeged: Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó. 2004: 293–301.

Négyszögből kör: logika, szemantika és pragmatika az enthümémában. In: A. Jászó Anna – Aczél Petra (szerk.): A szónoki beszéd kidolgozása. Budapest: Trezor Kiadó. 2004: 71–79.

Logikus ellentmondás – szónoki tűz. Acumen: az elme alakzata. In: A. Jászó Anna – Aczél Petra (szerk.): A szónoki beszéd kidolgozása. Budapest: Trezor Kiadó. 2004: 81–83.

Szóval győzni (retorika és meggyőzés a kommunikációban). In: Balázs Géza (szerk.): A magyar nyelvi kultúra jelene és jövője I-II. Budapest: MTA Társadalomkutató Központ. 2004: 121–140.

 

2003

Erős szavak. Világosság 2003/11-12.: 171–179.

Logikus szenvedély. Kossuth Lajos bizonyításának jellemzői. In: Adamikné Jászó Anna – L. Aczél Petra (szerk.): A modern retorikai bizonyítás. Budapest: Trezor Kiadó. 2003: 43–55.

A gondolat és szó között, félúton. Magyartanítás 2003/3. 27–32.

 

2002

A szó ereje. Érvek a retorikai bizonyításban. In: Adamikné Jászó Anna–L. Aczél Petra (szerk.): A klasszikus retorikai bizonyítás. Trezor Kiadó. Budapest, 2002. 45-59.

A forma művelése – a nyelv retorikája. In: Balázs Géza–A. Jászó Anna–Koltói Ádám (szerk.): Éltető anyanyelvünk. Tinta Kiadó. Budapest, 2002. 36-41.

 

2001

Retorikai kérdés a szónoklatban – szónoki kérdés a retorikában. In: Szathmári István (szerk.): A retorikai kérdés a nyelvhasználatban. Nemzeti Tankönyvkiadó. Budapest, 2001. 55-65. 

A bizonyítás fajtái, az érvek típusai. Magyartanítás 2001/2.  26-30.

A meggyőző szöveg retorikája. Magyar Nyelvőr 125. évf. 1. szám. 47-55.

 

2000

Működő szöveg a retorikában. In: Gósy Mária (szerk.): Beszédkutatás 2000. Beszéd és társadalom. MTA. Nyelvtudományi Intézet. Budapest, 180-190.

A feladat: a feladat. Magyartanítás 2000/ 5-6. 

Korszerű retorika-népszerű retorika. Magyartanítás 2000/1. 7-10.
www.mek.iif.hu/porta/szint/tarsad/nyelvtud/retorika/hun

 

1999

A szövegközpontú műelemzés lehetőségei. In: Ember és Nyelv. ELTE. BTK. Budapest. 1999. 15-18.

Gyakorlati retorika-retorikai gyakorlat. Magyartanítás 1999/3. 16-23.


Speech Analyses


„Jól végezzük feladatunkat”. Barta Zsolt igehirdetésének retorikai elemzése. Magyar Egyházzene XVIII. évf. 3. szám. 2011: 295–296

Hol maradtunk mi? Gondolatok Kantár Balázs beszédéhez. In: Raátz Judit–Tóthfalussy Zsófia (szerk.) A filozófia és a szónoki beszéd. Budapest: Trezor Kiadó. 2011.

A babonától a küldetéstudatig. Orbán Viktor évértékelő beszédének elemzése, 2001. február 11. PR Herald http://www.prherald.hu/2011/02/orban-viktor-beszede-2011/

Kilenc az egyhez. Észrevételek Melles Marcell beszédéhez. In: A. Jászó Anna (szerk.): A retorika és határtudományai. Budapest: Trezor Kiadó. 2010: 155–157.

Vallomás egy vallomáshoz. Gondolatok Fülöp Júlia beszédéről. In: A. Jászó Anna: A testbeszéd és a szónoklat. Budapest: Trezor Kiadó. 2009: 151–153.

Végül kiderül. Észrevételek Háromszéki Eszter beszédéhez. In: A. Jászó Anna (szerk.): Az előadásmód és a szónoki beszéd. Budapest: Trezor Kiadó.
2008:200–203.

Vértanú vagy vétkes? Kovács Dénes beszédének elemzése. In: A. Jászó Anna – Aczél Petra (szerk.): A memória és a szónoki beszéd. Budapest: Trezor Kiadó. 2007: 111–113.

Szerep(p)-el-beszélés. Gondolatok Eke Csilla beszédéhez. In: A. Jászó Anna – Aczél Petra (szerk.). A prózaritmus és a szónoki beszéd. Budapest: Trezor Kiadó. 2006: 173–176.

„Üzenet haza”. Gondolatok Gergely Előd Gellért beszédéről. In: A. Jászó Anna – Aczél Petra: A szóképek és a szónoki beszéd. Budapest: Trezor Kiadó. 2005.

Több-kevesebb. Észrevételek Nagyidai Zsolt beszédéhez. In: A. Jászó Anna – Aczél Petra (szerk.): A szónoki beszéd kidolgozása. Budapest: Trezor Kiadó. 2004. 126–128.

A szokás figyelme—A retorika fegyelme. Gondolatok Rácz Nóra beszédéhez. In: A. Jászó Anna – L. Aczél Petra (szerk.): A modern retorikai bizonyítás. Budapest: Trezor Kiadó. 2003: 123–125.

Tomán József beszédének elemzése. In: A. Jászó Anna – L. Aczél Petra (szerk.): A szónoki beszéd részei és a beszédfajták. Budapest: Trezor Kiadó. 2001: 135–137.

Megjegyzések Faragó Csaba beszédéhez. In: A. Jászó Anna – L. Aczél Petra (szerk.): A régi új retorika. Budapest: Trezor Kiadó. 2000: 135–138.


Editorial Works (and Excercises)


Jászó Anna – Aczél Petra (szerk.). A prózaritmus és a szónoki beszéd. Budapest: Trezor Kiadó. 2006.

Jászó Anna – Aczél Petra (szerk.). A szóképek és a szónoki beszéd. Budapest: Trezor Kiadó. 2005.

Jászó Anna – Aczél Petra (szerk.). A szónoki beszéd kidolgozása. Budapest: Trezor Kiadó. 2004.

Jászó Anna – L. Aczél Petra. A modern retorikai bizonyítás. Budapest: Trezor Kiadó. 2003.

Jászó Anna – L. Aczél Petra. A klasszikus retorikai bizonyítás. Budapest: Trezor Kiadó. 2002.

Jászó Anna – L. Aczél Petra. A szónoki beszéd részei és a beszédfajták. Budapest: Trezor Kiadó. 2001.

Jászó Anna – L. Aczél Petra. A régi új retorika. Budapest: Trezor Kiadó. 2000.


Audiovisual Educational Material


Szóba zárt hatalom: Magyaróra a Földes Ferenc Gimnázium 10.H osztályában: oktatófilm középiskolák számára / Tanár Aczél Petra – Miskolc: Miskolci Kommunikációs KHT., 2006. - 1 db CD-ROM.


Essays


In Képmás Családmagazin from August 2008, monthly